Article archive

UPAMA AKU GAYUS TAMBUNAN

14/02/2011 06:14
SAUPAMA AKU GAYUS TAMBUNAN Dening : Ki Dwija Adipurwa Gampang luru dhuwit kanthi ngapusi lan korupsi, Bebas Angrusak pranatan angger-anggering nagara, Yasa arta kanggo nyogok punggawaning praja, Bisa Ucul metu  kunjara jumujug papan wisata, Sesinglon nama salin busana amalih...

KAWRUH MACAPAT

31/01/2011 16:00
Kanggo ngundhakake kawruh ing babagan kabudayan Jawa sumangga para sutresna katuran mirengake giyaran radio mawi basa Jawi. Ing laman iki para sutresna bisa nyetel MP3 KAWRUH MACAPAT SUMANGGA KATURAN NYETEL BAKUNING PIREMBAGAN ...

DHANDHANGGULA KESATRIAN

28/01/2011 03:26
 

PASANG JAM JAWA

27/01/2011 17:19
Jam aksara Jawa Yen panjenengan mriksani jam ing Website iki, mbokmenawa ana sing katon istimewa. Pancen ora salumrahe jam sing nganggo angka Arab utawa Romawi minangka tandha wektune, nanging nganggo angka saka aksara Jawa (carakan). Jam iku dak "colong" saka situs resmi aksara Jawa, ...

PARAGRAF DHEDHUKTIF LAN INDHUKTIF

25/01/2011 05:45
PARAGRAP DEDUKTIF LAN PARAGRAP INDUKTIF Standar Kompetesnsi : Mampu membaca dan memahami berbagai teks bacaan nonsastra berbahasa jawa dengan berbagai teknik membacauntuk berbagai tujuan Kompetensi Dasar : Membaca intensif paragrap deduktif dan induktif Seserepan Paragrap Deduktif...

PERSUASI (RIMUKAN)

25/01/2011 05:40
Paragrap persuasi iku sambugane saka kembangane saka paragrap argumentasi. persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alesan, bukti, utawa tuladha kanggo nyakinanke pamaos. banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan ,rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos. bedane paragrap argumentasi lan...

ARGUMENTASI (CIHNAN)

25/01/2011 05:39
Wacana argumentasi yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi panemune wong liya, supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake panulis/ kang ngomong. Tuladha : BASA JAWA LAN BUDI PAKARTI Basa Jawa menika gadhah relevansi kaliyan pendidikan budi pakarti. Kangge tuladhanipun,...

DHESKRIPTIF (CITRAN)

25/01/2011 05:37
Wacana Diskriptif yaiku wacana kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya - kaya ana ngarepe wong kang maca. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu, kang mapan ana pojok kantor guru, wis rusak. lawange wis ora bisa diinepake, tur teyengen sisan. Rak- rakane ya wis...

NARASI (CRITAN)

25/01/2011 05:34
Wacan naratif yaiku wacan kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya - kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Utawa wacan kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates ing sajroning wektu. wacana narasi...

TULUS GE TE TE

21/01/2011 04:58
CERKAK iku cekakan saka tembung cerita cekak. Cerkak utawa crita cekak kuwi mujudake gegambaran ringkes ngenani lelakon wiwit saka purwa, madya, lan wusana. Cerkak mujudake karya sastra sing ngemu piwulang, saengga bisa kanggo ngasah kalantipane ing kasusastran mligine sastra Jawa. Unsur Instrinsik...

DHANDHANGGULA KESATRIAN

20/01/2011 21:01

KAWRUH LUDRUG

20/01/2011 16:45
Ludruk iku seni panggung sing asale saka Jawa Timur. Pramila, Ludruk iki muncul saka kesenian rakyat jenenge Besutan, seni besutan iki biyen dipentaske ing ratan ditonton karo akeh uwong. Ludruk kasebar ing tlatah Jawa Timur sing budayane budaya Arekan, wiwit saka Jombang nganthi Jember. ...

KAWRUH KETHOPRAK

20/01/2011 16:41
Kethoprak Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Langsung menyang: pandhu arah, golèk Kethoprak kalebu salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah, ananging ugo bisa tinemu ing Jawa Wetan. Kethoprak wis nyawiji dadi budaya ...

TITIWANCI MANUT WONG JAWA

19/01/2011 04:45
 Titiwanci manut petungan Jawa iku werna-werna arane kayata :

JAWA-INGGRIS TENANAN

17/01/2011 17:47
Basa Jawa - Basa Inggris Sekang Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas basa Banyumasan: dhialék Banyumas, Tegal, Cirebon karo Jawa Serang/Banten lor. Langsung menyang: navigasi, golèk Terjemahan kiye seking basa Jawa ngoko menyang basa Inggris Klik aksara ing ngisor kanggo nggoleki...

INGGRIS NGAWUR

17/01/2011 17:39
  Enemy at the Gates -- Musuhe Wis Tekan Gapuro Die Hard -- Matine Angel Die Hard II -- Matine Angel Tenan Die Hard III With A Vengeance - Kowe Kok Ra Mati2 To? Bad Boys -- Bocah-bocah Elek Lost in Space -- Ilang Neng Awang-awang X-Men -- Wong Lanang Saru X-Men 2 -- Wong Lanang Saru...

INGGRISE WONG JAWA

17/01/2011 17:13
SAWIJINE sopir lagi nyopiri boss bule Amrik, kebeneran lagi sial. Mobile nyodhog kendharaan kang ana ing ngarepe merga mandheg ndadak. Dheweke njaluk ngapura marang si boss, ["Sorry Sir, I brake brake, do not eat. After I Check, the wheel no flower again."] Kira kira jarwane mangkene: (nyuwun...

CANGKRIMAN

17/01/2011 17:08
JAWA WALAND   Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" ...

CANGKRIMAN 1

17/01/2011 17:06
JAWA WALANDA   Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" ...

KOMPUTERISASI HANACARAKA

16/01/2011 15:13
Wiwít dåsåwårså 1980-an pungkasan lan purwané 1990-an, aksårå Hånåcåråkå ugå digawèkaké fónt ing kanggo panrapan ing kómputêr. Salah siji síng kapisan nggawé fónt aksårå Jåwå iku Willem van der Molen, dhosèn filologi lan sastrå Jåwå Kuna ing Univèrsitas Leiden. Aksårå Hånåcåråkå kanggo båså...

MUNCULE AKSARA JAWA GAGRAG ANYAR

16/01/2011 15:06
Sawisé jaman Måjåpait, muncúl jaman Islam lan uga jaman Kolonialismê Kulón ing Tanah Jawa. Ing jaman iki banjúr muncúl naskah-naskah manuskrip kapisan síng wís nganggo aksårå Hånåcåråkå Anyar. Naskah-naskah iki ora namúng katulís ing gódhóng palêm (róntal utawa nipah) manèh, nangíng ugå ing...

AKSARA MAJAPAHIT

16/01/2011 15:01
  Prasasti Singhåsari 1351   Ing sajarah Nuswantårå mångså antårå taún 1250 - 1450 iki ditandhani karo dhominasi Måjåpait ing Jåwå Wétan. Aksårå Måjåpait iki ugå nudúhaké pangarúh såkå gaya panulisan ing róntal lan rupané éndhah. Gayané sêmu kaligrafis. Conto utåmå gaya panulisan...

AKSARA PALLAWA

16/01/2011 14:59
Prasasti Yupa Aksårå Pallawa iku asalé såkå India sisíh kidúl. Jênís aksårå iki digunakaké ing kiwå-têngêné abad kapíng 4 lan abad kapíng 5. Búkti kapisan panganggonan jênís aksårå iki ing Nuswantårå ditêmókaké ing pulo Kalimantan sisíh wétan ing cêdhak tlatah síng saiki diarani Kutai....

AKSARA JAWA HANACARAKA

16/01/2011 14:55
Aksårå Hånåcåråkå iku babóné aksårå Brahmi síng asalé såkå Hindhústan. Ing anak bawånå Indhia iku akèh rupa-rupaníng aksårå. Salah sijiníng aksårå síng wigati iku aksara Pallawa saka Indhia sisih kidúl. Aksårå iki inaranan mêngkéné miturút jênêngé salah siji karatón ing Indhia kidúl yaiku...

SEJARAH HANACARAKA

16/01/2011 14:49
Aksårå Hånåcåråkå. Aksårå Hånåcåråkå ( utåwå ) iku sarupaníng aksårå síng kaanggo ing Tanah Jåwå lan saubêngé kåyå tå ing Madurå, Bali, Lómbók lan ugå Tatar Sundhå. Aksårå Hånåcåråkå iku ugå diarani aksårå Jåwå nangíng sajatiné ukårå iki kurang srêg amargå aksårå Jåwå iku warnané akèh saliyané...

JAKA KENDHIL

16/01/2011 12:22

Sinau Unggah-Ungguh ing Mancanagara ?

15/01/2011 15:35
DPR SINAU TATA KRAMA MENYANG YUNANI   Kabar sing paling anyar sing digiyarake ing TV , anggota DPR arep mlancong menyang njaban rangkah arep sinau tata krama. Ora baen-baen negara sing bakal ditekani anggota DPR mau, ora mung negara tangga teparone Indonesia bae nanging menyang Yunani,...

Dongeng Sato Kewan

15/01/2011 15:28
KETHEK LAN WOH SARANGAN   Ana kethek siji, cukat colot – colotan ing suketan, nemu woh sarangan siji isih ana klokopane. Enggal lungguh banjur dikrakoti, murih ilanging klokopane, kenaa dipangan isine kang enak . ananging sarehne untune cilik – cilik, rekasa anggone ngonceki, bareng...

LELUCON 2

15/01/2011 14:51
RSBI, RAGADE SAKTHEKRUK BASANE INGGRIS   RSBI saiki lagi digandrungi wong sa Indonesia. Wiwit saka Sabang nganti teka Merauke pada kepingin nyekolahake anake menyang RSBI. Daya pangaribawane tembung "internasional" pancen ngedab-edabi banget. Apa ta sing diarani standar internasional?...

WACAN JAWA 1

15/01/2011 14:44
Tembang ing dhuwur kapethik saka Serat Wulang Reh anggitan Ingkang Sinuwun Paku Buwana IV minangka piwulang marang putra wayahe, supaya kabeh padha nduweni watak satriya. Apa ta satriya iku ? Miturut kamus Kawi-Jawa karangan C.F.Winter satriya iku tegese tedhak turune ratu. Dene miturut ...

Bebasan

15/01/2011 14:36
Adhang-adhang tetesing ebun : Ngarep-arep pawewehing liyan. Andaka ketaman wisaya : Wong prekaran, bareng rumangsa arep kalah, banjur minggat. Anak-anakan timun : Ngopeni bocah (lumrahe bocah wadon) bareng wis banjur dipek bojo . Aji-aji waringin sungsang : Jinising aji-aji sing njalari awak...

CANGKRIMAN

15/01/2011 06:30
  JAWA WALANDA   Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" ...

WIDYA AKSARA

14/01/2011 11:53

WIDYA TEMBUNG

14/01/2011 11:45
Tembung ing basa Indonesia diarani kata. Tembung iku swara lan campurane swara kang metu seka pocapan. Tembung uga nduwe teges gabungane aksara kang nduwe arti ing sawijining basa.   Jinis Yen dideleng saka babagan widya tembung (morfologi), tembung kapérang dadi rong jinis: Tembung...

WIDYA MAKNA

14/01/2011 11:44

WIDYA UKARA

14/01/2011 11:26
WIDYA UKARA iku kalebu peranganing paramasastra kang ngrembug ukara, frasa, lan klausa (sintaksis). Katelu-telune mau ora bisa kapisah, amarga siji lan sijine ana sambung rapete. Frasa Frasa iku klompok-klompok tembung kanthi tandha-tandha: drajate ing antarane tembung lan klausa (sadhuwure...

LELUCON 1

14/01/2011 06:02
Pucung 1 Cipta    : "Cangkriman tembang pucung iki batangen!" Adi       : "Kaya ngapa coba?" Cipta    : "Bapak Pucung, sasedulur ana pitu, tan ana sing padha, mati nenem urip siji, dulur pitu tan nate urip...

Gegayuhan (Cita-Cita)

13/01/2011 06:57
GAGASAN ngalirake tujuan, tujuan nglairake tumindak, tumindak nglairake pakulinan, pakulinan nyiptakake watak, lan watak nemtokake nasib. (Tryon Edward)

Pendhidhikan

12/01/2011 06:30
OYOTING wit pendhidhikan iku krasa pait, nanging wohe krasa manis. (Aristoteles) Panjenengan bakal ngalami panalangsa kang abot nalika nyedhaki kelakone gegayuhan panjenengan. (Jendral Sudirman) Bocah-bocah mbutuhake patuladhan, dudu pangala-ala. (Josept Joubert) Bangsa kang luhur...

Suba-sita

12/01/2011 06:23
DIWERUH ing suba-sita, nanging aja pisan-pisan ngasorake awak, awit subasita bisa gawe kajening manungsa. Dene wong kang ngasorake awake, bisa gawe ewaning ati. (Panyebar Semangat) Ajining dhiri saka kedaling lathi, ajining raga saka busana. (Para Leluhur) Wong kang isih nduwe rasa...

PARIBASAN

10/01/2011 18:00
Paribasan yaiku unen-unen kang wis gumathok racikane lan mawa teges tartemtu. Dhapukaning paribasan awujud ukara utawa kumpulaning tembung (frase), lan kalebu basa pinathok. Racikaning tembung ora owah, surasa utawa tegese uga gumathok, lumrahe ateges entar. Tegese tembung lumereg, gumantung...

WAOSAN MACAPAT

09/01/2011 05:56
Mènu Waósan Måcåpåt 01 Dandhanggula 01 02 Dandhanggula 02 03 Mijil 01 04 Mijil 02 05...

WIDYA WAYANG

09/01/2011 04:42
  Wayang Wayang iku pagelaran nganggo bonéka kang umumé katon éndah ing wewayangané lan dilakokaké déning dhalang kanthi iringan gamelan. Bonéka kasebut bisa kang awujud 2 dhimensi utawa awujud 3 dhimensi. Umumé, kang wujud 2 dhimensi, kagawé saka kulit (walulang), kang biyasané kulit sapi,...

EVALUASI PASINAON

08/01/2011 05:22
  MEDIA PENDADARAN INTERAKTIF Kasagedan minangka guru ndamel maneka jinis soal adhedhasar WEB mujudaken pilihan ingkang trep kangge ndamel pasinaon dados langkung narik kawigatosan (interactive-learning). Wonten ing kalodhangan punika TIM MGMP BASA JAWI SMA KESATRIAN I SEMARANG...

KETHOPRAK SISWA KANTHI LAKON "JAKA TINGKIR"

07/01/2011 20:59
Kanggo ngundhakake katrampilan basa lan sastrane para siswa bisa katindakake kanthi maneka warna cara. Ing antarane kanthi praktek wawancara langsung karo narasumber, musikalisasi geguritan ing alam yaiku maca geguritan kairingi gendhing utawa musik mawi setting utawa latar alam , praktek pidhato,...

KAWRUH KETHOPRAK

07/01/2011 20:34
Kethoprak Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Langsung menyang: pandhu arah, golèk Kethoprak kalebu salah sawijining kesenian rakyat ing Jawa Tengah, ananging ugo bisa tinemu ing Jawa Wetan. Kethoprak wis nyawiji dadi budaya ...

NGUNDHUH MAKALAH ABASA JAWA

17/12/2010 02:43
NGUNDHUH MAKALAH ABASA JAWA

PARIKAN

16/12/2010 05:04
Eee Lha Ee Lho Kok Kaya ...?  Dening : Ki Dwija Purwa Nguyak tikus, nguyak tikus neng plataran, Yan wis lulus, yen wis lulus nunggu lamaran Eee lha ee lho, sawo dipangan uler, Eee lha ee lho, isih bodho ngaku pinter.   Nata watu, nata watu neng ngisor pager, Wegah sinau, wegah sinau kok...

KIDUNG PERAWAN

12/12/2010 07:39
KIDUNG PERAWAN Dening : Anita Retno Larasati Aku kepengin gawe reca Sing wujude wong lanang gagah Praupane Arjuna awake Bima Banjur dadi kanca ing omah     Sawektu-wektu     Aku bisa ngelus-elus reca iku     Kaya wong wadon...

TULADHA MAKALAH ABASA JAWA

12/12/2010 03:00
  MAKALAH BASA JAWI DONGENG MINANGKA PIWULANGAN BUDI PEKERTI DIPUNDAMEL KAGEM NJANGKEPI TUGAS BASA JAWI SEMESTER 2 KELAS … Kasusun dening: Siswa Utama XI / 11 SMA …  TAHUN AJARAN 20../20..   PENGESAHAN   Makalah punika sampun dipunsahaken, Tanggal : Papan : ...

WARA-WARA KAGEM PARA SUTRESNA

11/12/2010 09:04
Atur Panuwun, Nuwun, Kula ingkang ngembani ing Kacamaya (Website) punika ngaturaken agunging panuwun dhumateng para sutresna ingkang sampun kersa pinarak ing laman punika. Mugya sedaya kesaenan saha keikhlasan para sutresna tansah pikantuk piwales ingkang matikel-tikel saking Gusti Ingkang Maha...

PELUNCURAN WEBSITE

11/12/2010 09:03
Atur Sapala, Assalamu'alaikum Wr.Wb., Nuwun, Kanthi ngucapaken raos puji syukur konjuk dhateng Gusti Ingkang Maha Asih ing titi wanci punika sampun kasil ngaturaken satunggaling sarana kangge nguri-uri kabudayan Jawi, mliginipun basa tuwin sastra Jawi. Kacamaya punika kaaturaken dhateng soksintena...
Items: 1 - 52 of 52