EVALUASI PASINAON

08/01/2011 05:22

 

MEDIA PENDADARAN INTERAKTIF

Kasagedan minangka guru ndamel maneka jinis soal adhedhasar WEB mujudaken pilihan ingkang trep kangge ndamel pasinaon dados langkung narik kawigatosan (interactive-learning). Wonten ing kalodhangan punika TIM MGMP BASA JAWI SMA KESATRIAN I SEMARANG ngetrapaken sistem pendamelan quiz lan soal-soal pendadaran interaktif adhedhasar (berbasis) IT. Quiz-quiz punika langkung interaktif lan praktis. Quiz interaktif punika kadamel mawi SOFTWARE HOT POTATOES ingkang kadamel dening Research Developement Team saking Universitas Victoria Humanities Computing and Media Center lan SOFTWARE TEST CREATOR sarta SOFTWARE BANK SOAL CREATOR ingkang kadamel dening  Edulabsoft Team kanthi maneka variasi soal kadosta :

  1. JCloze (njlentrehaken / essai)

  2. JQuiz (pilihan gandha)

  3. JCross  (prapatan / teka-teki silang)

  4. JMatch (njodhokaken)

  5. JMix (gabungan JCloze, JQuiz, JCross lan JMatch)

  6. Quiz kanthi area gambar

  7. Soal leres lan lepat ( B / S)

Soal-soal pendadaran ingkang sampun kasusun mawi software punika saged kangge nguji sepinten kasagedanipun para siswa, awit sasampunipun nindakaken gladhen, para siswa langsung saged mangertosi bijinipun piyambak-piyambak. Tuladha soal pendadaran ingkang kasusun mawi software punika saged kaundhuh ing menu ingkang sampun kula cawisaken ing ngandhap punika secara gratis. Kanthi pengajeng-ajeng saged mbiyantu lan nggampilaken pasinaonipun para siswa.  Ing wusana, TIM MGMP BASA JAWI SMA KESATRIAN I SEMARANG ngaturaken agunging panuwun kangge sedaya pihak, mugi-mugi saged migunani kangge kemajenganipun kualitas pendhidhikan Indonesia, mliginipun basa lan kasusastran Jawi. Nuwun.

 
KUMPULAN BANK SOAL INTERAKTIF

KLIK UNDHUH !