ANTOLOGI CERKAK

TULUS GE TE TE

21/01/2011 04:58
CERKAK iku cekakan saka tembung cerita cekak. Cerkak utawa crita cekak kuwi mujudake gegambaran ringkes ngenani lelakon wiwit saka purwa, madya, lan wusana. Cerkak mujudake karya sastra sing ngemu piwulang, saengga bisa kanggo ngasah kalantipane ing kasusastran mligine sastra Jawa. Unsur Instrinsik...